Pravila privatnosti

Politika privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA KLIJENATA

UVODNE ODREDBE
Turistička agencija Magic Croatia pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.)
Cilj ove politike je pružiti svim zainteresiranim stranama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti u vezi obrade osobnih podataka imaju.
Uvijek klijente transparentno obavještavamo o tome za što trebamo njihove podatke te trebamo li ih sačuvati i koliko dugo. Na taj način mogu sami odlučiti u koje svrhe možemo koristiti njihove podatke. U slučaju da Vaše podatke ne bismo trebali više koristiti, obavijestite nas neformalno, primjerice e-poštom.

PODRUČJE PRIMJENE
Politika se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje Magic Croatia prikuplja i obrađuje i podataka koje prikupljaju i obrađuju ovlašteni partneri agencije Magic Croatia u ime i za potrebe Magic Croatia.
Klijentom se smatra osoba koja je od agencije Magic Croatia zatražila uslugu ili ponudu za uslugu.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).
Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka odnosno obavljamo zakonitu, poštenu i transparentnu obradu.
Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka
Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.
Ograničenje količine podataka
Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.
Točnost podataka
Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.
Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka
Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi.
Sigurnost osobnih podataka
Pridajemo najveću moguću pažnju sigurnosti osobnih podataka.

PRAVA KLIJENATA
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:
Pravo na pristup podacima
Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje
Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka.
Klijent ima pravo ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima.

Pravo na ograničenje obrade
Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Pravo na prenosivost podataka
Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke više nećemo koristiti u tu svrhu.

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:
-Prikupljanje podataka putem mrežnih stranica
Na našim web stranicama prilikom izrade narudžbe ili upita, prikupljamo podatke potrebne za izradu ugovora, putnih dokumenata, ponuda i komunikaciju s klijentima.
Klijent podatke dostavlja putem obrazaca na web stranici.
Klijent svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime klijenta to može napraviti druga osoba.

-Prikupljanje podataka e-mailom
Klijent na upit dostavlja podatke potrebne za izradu ugovora, putnih dokumenata, ponuda, ugovora o osiguranju, rezervacije smještaja i komunikacije s klijentom.
Klijent svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime klijenta to može napraviti druga osoba.

-Prikupljanje podataka telefonskim putem
Klijent na upit dostavlja podatke potrebne za izradu ugovora, putnih dokumenata, ponuda, ugovora o osiguranju, rezervacije smještaja i komunikacije s klijentom.
Klijent svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime klijenta to može napraviti druga osoba.

Prikupljanje podataka putem internetskih stranica
Ugradili smo YouTube videozapise na našu internet stranicu, koji su pohranjeni na http://www.YouTube.com i mogu se gledati izravno s naše internet stranice. Sve je to uključeno u “prošireni način zaštite podataka”, tj. nema podataka o Vama kao korisniku koji će se prenijeti na YouTube ako ne kliknete na videozapise da biste ih počeli reproducirati.

Koristimo i Facebook Pixel koji  nam omogućuje da postavljamo oglase prema interesima publike (“Facebook oglasi”) koji posjećuju društvenu mrežu Facebook ili druge internet stranice.

Pretplatom na naš newsletter (uz obavezne osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa) primit ćete u skladu s vašim pristankom u svakom pojedinom slučaju personalizirane informacije o proizvodima, uslugama ili prijedlozima za sudjelovanje u promocijama, kao što su natjecanja ili ispitivanja proizvoda putem e-maila.

Kada sudjelujete u nagradnim igrama, anketama ili sličnim kampanjama, koristimo osobne podatke koje nam pružite za provođenje kampanje (obavezni osobni podaci su: ime, prezime, e-mail adresa, a neobavezno možete navesti i broj telefona i adresu). Dodatne informacije o svrsi možete pronaći u odgovarajućim uvjetima i odredbama kampanje.

Vaši će podaci biti izbrisani nakon završne obrade kampanje (pogledajte odredbe i uvjete sudjelovanja), osim ako je to u sukobu sa zakonskim obvezama zadržavanja ili zakonom o zastari.

Ako ste dali vašu suglasnost (članak 6. stavak 1. točka a GDPR-a) za obradu Vaših podataka, možete u bilo kojem trenutku povući Vaš pristanak. Takvo povlačenje utječe na dopuštenje obrade Vaših osobnih podataka nakon što ste nam ga dali.

-Privola klijenta
Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).
Privolom se nedvosmisleno smatra izvršenje narudžbe na web stranici, slanje upita preko web stranice, slanje osobnih podataka e-mailom na temelju upita te telefonsko ustupanje podataka na temelju upita djelatnika agencije Magic Croatia.
Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO
Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima.

Podaci koje prikupljamo su:
– ime i prezime,
– datum rođenja djece radi ostvarivanja popusta,
– broj telefona i e-mail adresu radi kontakta,
– adresa prebivališta ako je potrebna izrada Ugovora o putovanju ili osiguranju,
– OIB za potrebe putnog osiguranja, ako ga je klijent ugovorio,
– lokacija, spol, državljanstvo, broj putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice).

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:
Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora
Osobne podatke prikupljamo kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu.
Radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima
Ako je klijent dao privolu, podatke klijenta možemo upotrebljavati kako bismo klijenta upoznali s našim uslugama i proizvodima koji mogu biti zanimljivi klijentu.
Za interne potrebe
Podatke klijenta čuvamo kako bismo zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili agencije Magic Croatia, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga agencije Magic Croatia, kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, osiguravanja vrhunskog korisničkog iskustva, personalizirane korisničke podrške, istraživanja i analize tržišta, optimizacije prodajnih kanala itd.
Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Magic Croatia, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su slučajevi kada je pravna osnova privola.
U svrhu ispunjenja zakonskih obveza
Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, Magic Croatia je nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, turističkoj inspekciji itd.) obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata.
Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza agencije Magic Croatia.

PROSLJEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA
Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:
U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom
Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu ili prijevozniku, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu.
Kada je korisnik dao privolu
Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao izričitu privolu.
Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače
Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču. Pritom koristimo podizvođače isključivo s prostora EU i ti podizvođači rade isključivo po nalogu Magic Croatia i po ugovoru sklopljenim Magic Croatia, što osigurava mjere zaštite podatka kao da podatke obrađuje magic Croatia.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

KONTAKT
Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte info@magic-croatia.hr
Ako klijent sumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu na adresu elektroničke pošte info@magic-croatia.hr
Klijent također može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

IZMJENE, DOPUNE I PRIJELAZNE ODREDBE POLITIKE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA KLIJENATA
Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskim stranicama. O mogućim izmjenama i dopunama Politike klijenti će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama. Pravo na prenosivost osobnih podataka, brisanje podataka i ograničenje obrade osobnih podataka klijent ima najkasnije od početka primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, odnosno od 25. svibnja 2018. godine.

U Zadru, 23. svibnja 2018.