Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE MAGIC CROATIA d.o.o.

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Općim uvjetima poslovanja i putovanja turističke agencije Magic Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) uređuju se međusobni odnosi između
Magic Croatia d.o.o. turističke agencije Poljana pape Aleksandra III br. 7, 23 000 Zadar OIB: 49496463544 (u daljnjem tekstu Magic Croatia)
i osobe koja poduzima putovanje (u daljnjem tekstu Putnik)
te osobe koja ugovara (kupuje) putovanje/izlet za sebe ili treću osobu (u daljnjem tekstu Ugovaratelj putovanja/izleta). Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o putovanju (u daljnjem tekstu Ugovor) te Programa putovanja i Individualnog programa putovanja ili izleta. Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, prihvaća u cijelosti ove Opće uvjete:
1. Potpisom Ugovora ili
2. Potpisom vouchera ili
3. Izvršenjem narudžbe preko poslovnih partnera putem internet narudžbe bez obzira na odabrani način plaćanja ili
4. Potvrdom rezervacije (uplatom cijelog iznosa putovanja ili akontacije)
Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za Putnika i za agenciju Magic Croatia.

1.2. Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017), osim ako drugačije nije izričito naznačeno.

1.3. Opći uvjeti poslovanja i putovanja turističke agencije Magic Croatia d.o.o. primjenjuju se na odgovarajući način na sljedeće usluge: organiziranje, prodaja i provedba izleta; posredovanje u prodaji izleta; organiziranje, prodaja i provedba paket aranžmana te posredovanje u prodaji paket-aranžmana.

1.4. U slučaju da je Ugovorom, posebnim uvjetima poslovanja ili pojedinim programom putovanja u vezi bilo koje od točaka ovih općih uvjeta i uputa određeno drugačije, vrijedi redom ono određeno ugovorom, potom programom putovanja, a zatim posebnim uvjetima te Općim uvjetima.

1.5. Magic Croatia nastupa u ulozi posrednika kada nije organizator putovanja. U tom slučaju Magic Croatia putniku prenosi primljene informacije od organizatora putovanja, odnosno pružatelja usluge i pomaže mu pri prijavi na putovanje. Izvršitelj usluge, odnosno organizator putovanja, je u potpunosti odgovoran za izvršenje usluge koju je putnik rezervirao posredstvom agencije Magic Croatia.

1.6. Ako je Magic Croatia organizator ili krajnji pružatelj putničke usluge, tada se na agenciju Magic Croatia primjenjuje ono što je ovim Općim uvjetima predviđeno za krajnjeg pružatelja, odnosno neposrednog izvršitelja putničke usluge.

2. PRIJAVE I PLAĆANJE

2.1. Prijavu za putovanje/izlet može izvršiti svaka osoba navodeći imena putnika i njegove/njihove druge podatke u svrhu realizacije putovanja i to telefonom, e-mailom, kupnjom putovanja/izleta preko ovlaštenih Subagenata i partnera.

2.2. U slučaju telefonske prodaje odnosno prodaje preko interneta smatrat će se da je putnik prihvatio odredbe ovih Općih uvjeta u trenutku kada je telefonski ili internetom naručio turističku uslugu. Putnik, odnosno Ugovaratelj putovanja, je u obvezi upoznati se sa Općim uvjetima objavljenima na internetskoj stranici https://magic-croatia.hr/opci-uvjeti-poslovanja/.

2.3. Na temelju primljene prijave Magic Croatia će putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, elektronička pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na račun), odnosno kada Putnik ili Ugovaratelj putovanja izvrši uplatu na ime cijene rezervacije, bez obzira na to je li Ugovor potpisan.

2.4. Ako u ponudi nije drugačije navedeno, prilikom prijave potrebno je uplatiti 30% cijene, a ostatak najkasnije 15 dana prije datuma početka putovanja. Magic Croatia i Putnik mogu ugovorom dogovoriti i drugačije mogućnosti plaćanja. Smatra se da je Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, ispunio obvezu uplate akontacije s danom u kojem je uplatio iznos na ime akontacije u korist računa agencije Magic Croatia. Pravodobno i pravilno plaćena akontacija jamče Putniku, pod uvjetima određenima ovim Općim uvjetima, Ugovorom i Programom putovanja, raspoloživo mjesto na ugovorenom putovanju/izletu. Ako Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, ne uplati preostali iznos cijene u predviđenom roku, smatrat će se da je odustao od putovanja te će se primijeniti odredbe o otkazu putovanja od strane Putnika, odnosno Ugovaratelja putovanja.

2.5. Kod Individualnih programa putovanja, akontacija se uplaćuje prema cjeniku navedenom u ponudi ili Individualnom programu putovanja. Uplatom akontacije smatra se da je Ugovaratelj putovanja prihvatio Individualni program putovanja. U slučaju otkaza prihvaćenog Individualnog programa putovanja, primjenit će se odredbe o otkazu putovanja od strane Ugovaratelja putovanja odnosno Putnika. Uplaćena akontacija uračunat će se u cijenu putovanja. Ako Magic Croatia nije u mogućnosti potvrditi rezervaciju po kojoj je uplaćena akontacija, uplaćeni iznos na ime akontacije vratit će se uplatitelju, u cijelosti.

2.6. Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik dužan je, na zahtjev agencije Magic Croatia, dostaviti sve podatke i dokumente potrebne radi realizacije putovanja/izleta. U slučaju da Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, ne dostavi tražene podatke putovanja/izleta u roku i na način naveden u zahtjevu agencije Magic Croatia, smatra se da je odustao od putovanja. Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, odgovoran je za svu štetu koja za njega ili organizatora putovanja nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka, odnosno dokumenata.

2.7. Putnik je prilikom polaska dužan pružatelju usluge pokazati ispravu o plaćenom aranžmanu (e-karta/uputnica/voucher agencije Magic Croatia ili ovlaštenog Subagenta/partnera). U suprotnom pružatelj usluge nije dužan primiti Putnika na ugovoreno putovanje. Ako na polazak dođe više osoba nego što je naznačeno na putnikovim dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti putovanje/izlet, organizator putovanja/izleta ima pravo uskratiti putovanje/izlet neprijavljenim putnicima. Ako na polazak dođu putnici drugačije starosne dobi u odnosu na ono što je sadržano na putnikovim dokumentima (voucheru), pružatelj usluge ima pravo uskratiti putovanje putnicima čija je starosna dob drugačija od one na dokumentu (voucheru).

3. CIJENE PAKET ARANŽMANA I POSEBNIH USLUGA

3.1. Cijene Paket aranžmana objavljene su u kunama u Programu putovanja i Opisu izleta te vrijede od dana objave.

3.2. Cijena Paket aranžmana, ako Ugovorom ili Programom nije drugačije određeno, u pravilu uključuje usluge prijevoza, smještaja i ugostiteljskih usluga, troškove organizacije putovanja i obvezna zakonska osiguranja. Cijena Paket aranžmana u pravilu ne uključuje, osim ako Ugovorom ili Programom nije drugačije određeno, pristojbe zračnih luka, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju, putno osiguranje te neobavezne sadržaje.

3.3. Putnik je, osim osnovne cijene aranžmana, dužan platiti i sve obvezne doplate koje se, ako nisu uračunate u osnovnu cijenu usluge, u Ugovoru o putovanju zbrajaju zajedno s osnovnom cijenom aranžmana te na temelju Ugovora predstavljaju ukupnu novčanu obvezu putnika.

3.4. Na zahtjev agencije Magic Croatia Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, dužan je unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Magic Croatia naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge. Magic Croatia će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika.

3.5. Posebne usluge su usluge koje pruža organizator putovanja ili pružatelj usluge, a nisu uključene u cijenu, pa ih stoga putnik plaća posebno, kao odvojenu uslugu.

3.6. Organizator putovanja dužan je osigurati izvršenje posebnih usluga pod uvjetom da su te usluge (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) kao takve navedene i opisane u Programu putovanja i pod uvjetom da ih je Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik naručio prilikom prijave putovanja. One se doplaćuju na cijenu paket aranžmana i ulaze u konačni obračun naveden u Ugovoru.

3.7. U slučaju u kojem posebne usluge nisu sastavni dio Programa putovanja, a koje Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik može naručiti prije, odnosno tijekom putovanja, organizator putovanja će nastojati osigurati pružanje tih usluga od njihova neposredna davatelja. U tom slučaju Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, dužan je izvršiti uplatu cijene za tražene posebne usluge na način i u roku kako to zahtijeva neposredni davatelj tih usluga, uvećanu za naknadu pribave tih usluga koja pripada agenciji Magic Croatia. Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, dužan je platiti naručenu posebnu uslugu čak i ako putnik od nje odustane.
Za posebne i dodatne usluge koje nisu uključene u Ugovor te one koje putnik zatraži za vrijeme pružanja usluge i plati na licu mjesta kod neposrednog pružatelja usluge, Magic Croatia ne snosi odgovornost bez obzira na pomoć koju će pružiti putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga.

3.8. Magic Croatia u promidžbenim materijalima i programu može preporučiti da putnik pojedine usluge, kao što su primjerice fakultativni izleti, najam opreme i slično, plati na licu mjesta. U tom slučaju Magic Croatia ne nastupa kao organizator niti kao posrednik, nego samo kao informator. U tom slučaju putnik može uputiti reklamacijske zahtjeve isključivo izvođaču odnosno ponuditelju usluge, na licu mjesta.

3.9. Mogući popusti i pogodnosti međusobno se uvijek isključuju i nikad se ne zbrajaju, i u tom slučaju putnik može izabrati popust ili pogodnost koja mu najviše odgovara i za koju ispunjava uvjete. Eventualni posebni popusti na punu cijenu Paket aranžmana, npr. za djecu ili druge pogodnosti za putnike, primjenjuju se samo ako su naznačeni na Programu putovanja.

4. PUTNA DOKUMENTACIJA

4.1. Putnom dokumentacijom se smatraju dokumenti koje je agencija Magic Croatia dužna predati Ugovaratelju putovanja odnosno Putniku, a koji su potrebni da bi se realiziralo putovanje iz Ugovora (primjerice original voucher, program putovanja, zrakoplovne karte, pisane obavijesti i sl.).

4.2. Svi putni dokumenti bit će dostavljeni putniku najkasnije 5 dana prije polaska na put, ako Programom putovanja odnosno Individualnim programom putovanja nije drugačije navedeno.

4.3. Radi izbjegavanja bilo kakvih dvojbi, putnom dokumentacijom u smislu Općih uvjeta ne smatraju se putne isprave.

5. PROMJENA CIJENE PAKET ARANŽMANA I PRAVO NA RASKID UGOVORA ZBOG POVEĆANJA CIJENE

5.1. Cijene svih aranžmana temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta, a organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana rezervacije došlo do:
• promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa,
• promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),
• promjene cijene smještaja, prehrane i drugih usluga navedenih u aranžmanu.

5.2. Organizator putovanja može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pismeno ili usmeno. Putnik može otkazati aranžman bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu cijenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik aranžman pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene manjeg od 10% putnik nema pravo na naknadu štete. Objavljene cijene rezultat su ugovora organizatora putovanja s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u odredištu u kojem putnik boravi.

6. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE MAGIC CROATIA ILI ORGANIZATORA PUTOVANJA

6.1. Bez obveze na naknadu štete Ugovaratelju putovanja, odnosno Putniku, Magic Croatia može otkazati putovanje zbog više sile koja može nastupiti prije ili za vrijeme putovanja i u slučaju da se za putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika, a koji je naznačen u svakom Programu putovanja. Otkaz zbog nedovoljnog broja putnika Organizator je dužan izvršiti najkasnije 7 kalendarskih dana prije početka putovanja.

6.2. Ako Magic Croatia otkaže putovanje, Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, ima pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa cijene putovanja, ali nema pravo na naknadu troškova vize, cijepljenja ili sličnih usluga.

6.3. Magic Croatia može otkazati izlet zbog više sile koja može nastupiti izleta i u slučaju da se za izlet ne prijavi dovoljan broj putnika, a koji je naznačen u svakom Programu putovanja, i to u roku 48 sati  prije početka izleta.

7. OTKAZ UGOVORA I PREKID PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA PUTOVANJA, ODNOSNO PUTNIKA

7.1. Putnik ima pravo na otkaz rezervacije. U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju, Magic Croatia ima pravo na naknadu troškova nastalih otkazom ugovora. Troškovi otkaza Ugovora definirani su u ovim Općim uvjetima, osim ako u Ugovoru ili Programu putovanja nije drukčije određeno. U tom slučaju vrijede troškovi otkaza navedeni u Ugovoru ili Programu putovanja.

7.2. Visina povrata troškova otkaza rezervacije ovisi o vremenskom razdoblju prije dana početka ugovorenog putovanja i to na sljedeći način:

VIŠEDNEVNA PUTOVANJA
Ako putnik otkaže uslugu putovanja Magic Croatia od ukupne cijene usluge putovanja zadržava:
• 20 do 15 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana
• 14 do 8 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
• 7 do 0 dana prije polaska te u slučaju ne dolaska na polazak (”no show”): 100 % cijene aranžmana
• nakon polaska: 100 % cijene aranžmana.

JEDNODNEVNI IZLETI
Ako putnik otkaže izlet Magic Croatia od ukupne cijene usluge zadržava:
• od 7-4 dana prije polaska: 0% (moguć je otkaz bez naknade)
• od 3 dana prije polaska: 30% cijene izleta
• od 2 dana do 0 dana prije polaska te u slučaju ne dolaska na polazak (”no show”): 100% cijene izleta
• nakon polaska: 100% cijene izleta

7.3. Otkazom rezervacije Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, ne ostvaruje pravo na povrat sredstava uplaćenih za posebne usluge, poput ulaznica, putnog osiguranja, vize, zrakoplovnih pristojbi i sl.

7.4. Ako su stvarno nastali troškovi, odnosno udio u fiksnim troškovima grupe, veći od onih u navedenoj ljestvici, Magic Croatia zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana.

7.5. U slučaju otkazivanja putovanja kojeg je dio prijevoz zrakoplovom i/ili brodom, uvjeti povrata novčanih sredstava definirani su uvjetima i pravilima zračnog prijevoznika odnosno brodara.

7.6. Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, dužan je potvrditi otkaz rezervacije, odnosno raskid Ugovora, u pisanom obliku – e-mailom na adresu info@magic-croatia.hr. Ako Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Troškovi otkaza rezervacije naplaćuju se prema datumu primitka pisanog otkaza rezervacije ili datumu usmeno priopćenog otkaza, pod uvjetom da Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, u roku od 48 sati od usmenog otkaza dostavi pismeni otkaz. Ako Ugovaratelj, odnosno Putnik, ne dostavi pisani otkaz u roku od 48 sati, danom otkaza smatrat će se onaj dan kada agencija zaprimi pisanu obavijest te će Putnik sukladno tome snositi troškove otkaza putovanja.

7.7. Tijekom putovanja putnik može prekinuti putovanje na svoju želju uz potpis izjave o prekidu korištenja usluge putovanja. Ako za vrijeme korištenja usluge putovanja putnik prekine korištenja usluge putovanja, nakon povratka nema pravo na povrat troškova ili uplaćenog iznosa, ni djelomično niti u cijelosti.

8. PUTNA OSIGURANJA

8.1. Ugovorena cijena putovanja ne uključuje osiguranje od rizika nesretnog slučaja i/ili bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i/ili gubitka prtljage, osiguranje od otkaza putovanja, niti putno zdravstveno osiguranje. Organizator putovanja dužan je prilikom prijave za putovanje, Ugovaratelju putovanja, odnosno Putniku, ponuditi navedena osiguranja.

8.2. Polica osiguranja može se ugovoriti neposredno kod osiguravatelja koji nude ugovaranje takvih osiguranja ili kod agencije Magic Croatia, koja u tom slučaju nastupa u ime i za račun osiguratelja.
Magic Croatia preporučuje ugovaranje polica putnog osiguranja, a posebno osiguranja od otkaza putovanja, bilo direktno kod osiguratelja, bilo posredno preko agencije.

8.3. Premija osiguranja izračunava se u ovisnosti o vrijednosti usluge putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim Magic Croatia ima sklopljen ugovor o posredovanju. Magic Croatia nastupa kao posrednik za sklapanje polica osiguranja.

8.4. Ako putnik sklopi osiguranje od rizika otkaza usluge putovanja direktno u nekom od osiguravajućih društava, putnikova se prava na temelju osiguranja od rizika otkaza potražuju u tom osiguravajućem društvu, pri čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva. Tijek rješavanja slučaja odštete i vrijeme rješavanja slučaja odštete u nadležnosti je osiguravajućeg društva kod kojeg je ugovoreno osiguranje od rizika otkaza usluge putovanja.

9. PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA

9.1. Magic Croatia, odnosno Organizator putovanja, zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ako prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.).

9.2. Agencija Magic Croatia dužna je bez odgode, u pisanom obliku, obavijestiti Ugovaratelja putovanja, odnosno Putnika, o svim značajnim izmjenama ugovorenog putovanja (program, smještaj, cijene i sl.). Magic Croatia u toj obavijesti može Ugovaratelju putovanja, odnosno Putniku, ponuditi izmijenjeni paket aranžman uz naznaku izvršenih izmjena i utjecaju tih izmjena na ugovorenu cijenu putovanja. Ugovaratelj putovanja je dužan u roku od 2 (dva) radna dana od prijema takve ponude pisanim putem obavijestiti agenciju Magic Croatia o prihvatu ili odbijanju ponuđenih izmjena.
U slučaju da Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, odbije izmjene, ima pravo:
(1) odustati od putovanja bez obveze na naknadu štete i troškova koji eventualno zbog toga mogu nastati za agenciju Magic Croatia, odnosno organizatora putovanja ili
(2) za plaćenu cijenu koristiti drugo odgovarajuće putovanje, ako mu Magic Croatia takvo putovanje ponudi, bez obveze nadoplate cijene, ako je cijena tog putovanja do 20% viša od ugovorenog putovanja, odnosno uz pravo na povrat preplaćene cijene, ako je cijena tog putovanja niža.
Ako se Ugovaratelj putovanja ogluši na ponudu agencije Magic Croatia, smatrat će se da je ponudu odbio te se ugovoreno putovanje, protekom roka navedenog u prethodnom članku, smatra otkazanim.

9.3. Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, nema pravo na naknadu štete ako do izmjene putovanja dođe zbog izvanrednih vanjskih okolnosti koje organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ni otkloniti.

9.4. Magic Croatia ne snosi nikakvu odgovornost ako se pojedine aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama ne mogu realizirati u skladu s očekivanjima putnika.

9.5. Ako organizator putovanja nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ocijeni da ih neće biti u stanju osigurati, može na svoj teret, uz suglasnost Putnika, izvršiti izmjene paket aranžmana te, ako je potrebno, obeštetiti Ugovaratelja putovanja ili Putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga.
Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti Paket aranžman ili Ugovaratelj putovanja tj. Putnik ne prihvati izmjene iz opravdanih razloga, Organizator putovanja je dužan na svoj trošak omogućiti Putniku povrat do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je on s time suglasan te mu je dužan izvršiti povrat iznosa koji odgovara dijelu cijene neiskorištenog dijela Paket aranžmana.

9.6. Putnik tijekom putovanja može promijeniti paket aranžman, odnosno ugovorene usluge samo uz prethodno dobivenu pisanu suglasnost organizatora putovanja, pod uvjetom da prilikom promjene putovanja izvrši uplatu razlike cijene ukoliko takva promjena povisuje cijenu paket aranžmana.

10. PUTNE ISPRAVE

10.1. Putnik je dužan informirati se o važećim propisima o putnim ispravama, vizama, deviznim, carinskim i zdravstvenim propisima. Putnik je dužan brinuti se da on osobno te njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenima pograničnim carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje države i države u koju ili kroz koju putuje. Putnik koji se prijavljuje za uslugu putovanja u inozemstvu mora imati tijekom cijelog putovanja važeću putovnicu ili drugu važeću odgovarajuću ispravu kojom može ući u pojedinu državu.

10.2. Putnici su dužni, o vlastitom trošku, pribaviti i posjedovati valjane putne isprave za cijelo vrijeme trajanja putovanja. Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, isključivo je odgovoran za slučaj u kojem nije u mogućnosti ostvariti putovanje zbog neposjedovanja valjanih putnih isprava. U tom slučaju smatra se da je Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik otkazao putovanje, te će se primijeniti točka 7. Općih uvjeta.

10.3. Zbog zahtjeva međunarodnog putničkog prometa Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, je prilikom prijave dužan dati sve potrebne podatke o svim (su)putnicima. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici na putovanju dužni, u skladu s propisima prelaska državne granice i odgovarajućim stranim zakonskim odredbama, imati sa sobom. U slučaju da pogrešni podaci prouzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove ostalim putnicima odgovara sam putnik.

11. OBVEZE PUTNIKA

11.1. Tijekom putovanja i u smještajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, koledž, rezidencije, privatni smještaj i dr.), putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava živote ili zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava tijek pružanja usluge putovanja. U slučaju da se putnik ponaša suprotno ovoj odredbi, organizator putovanja, odnosno izvršitelj usluge, ima ga pravo isključiti iz daljnjeg korištenja ugovorenog putovanja ili usluge, bez povrata bilo kakvih troškova (uključujući i troškove povrata u mjesto polaska).

12. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

12.1. Magic Croatia, odnosno organizator putovanja, je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu.

12.2. Organizator putovanja dužan je Putniku pružiti sve usluge navedene u Programu putovanja i odgovara Ugovaratelju putovanja, odnosno Putniku, zbog eventualnog neispunjenja ili djelomičnog ispunjenja usluga, osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike, nepredviđene gužve na granicama i sl.).

12.3. Agencija Magic Croatia nije odgovorna za eventualne pogreške koje nastanu prilikom objave Programa putovanja.

12.4. Organizator jamči kvalitetu usluga u skladu sa standardima zemlje u kojoj se usluga izvršava. Organizator putovanja isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. Organizator putovanja će upozoriti Ugovaratelja putnika odnosno Putnika o stupnju standarda zemlje putovanja (različitosti u odnosu na standarde u kojoj Putnik prebiva ili boravi ) te o mogućnosti odstupanja od Programa putovanja zbog lokalnih običaja i pravila.

13. PODNOŠENJE PRIGOVORA

13.1. Prigovori se podnose u roku od 8 dana od dana završetka putovanja, odnosno ugovorene usluge, pisanim putem na e-mail adresu info@magic-croatia.hr. Sukladno zakonu o zaštiti potrošača, agencija Magic Croatia dužna je odmah obavijestiti Putnika, odnosno Ugovaratelja putovanja, o primitku istog te je u roku od 15 dana od dana primitka prigovora, dužna odgovoriti na isti. Magic Croatia može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 15 radnih dana.

Prigovor uložen nakon proteka navedenog roka, agencija Magic Croatia nije dužna uzeti u razmatranje.

13.2. Putnik mora na nepravilnosti odnosno nedostatke u pružanju ugovorenih usluga u sklopu paket aranžmana (prijevoz, smještaj, obroci i sl.) ukazati na licu mjesta izjavom reklamacije neposrednom pružatelju usluga: recepciji hotela, osoblju restorana, vozaču autobusa, voditelju putovanja… Putnik je dužan surađivati s organizatorom putovanja i neposrednim davateljem usluga radi otklanjanja uzroka prigovora. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije, a koje odgovara ugovorenoj usluzi po vrsti i kvaliteti, Magic Croatia neće uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika, niti je na nju obvezan odgovoriti.
Ako niti nakon prigovora usluga nije pružena na ugovoreni način, Putnik je dužan zatražiti pisanu potvrdu od osobe koja je dužna uredno izvršiti tu uslugu ili od voditelja putovanja (predstavnika agencije) i istu priložiti uz svoju pisanu reklamaciju najkasnije u roku od osam dana nakon povratka s putovanja, a u protivnom Magic Croatia istu nije dužan uzeti u obzir. Reklamacije po povratku s putovanja bez priložene potvrde, smatrat će se neosnovanima.
U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija mogla riješiti na licu mjesta (na primjer nezadovoljavajuća čistoća sobe, oprema, položaj sobe itd.), a putnik nije prigovorio na licu mjesta i o nepravilnostima nije obavijestio gore navedene osobe, te je iste koristio, smatra se da se putnik složio s tako pruženom uslugom i time je izgubio pravo na kasnije podnošenje reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene odnosno naknadu štete.

13.3. Ako agencija Magic Croatia nije organizator ugovorenog putovanja, tada isključivo prenosi informacije odnosno rješenje prigovora između putnika i organizatora putovanja, a za sve obveze izvršenja usluge putovanja odgovara pružatelj usluge, odnosno organizator putovanja.

13.4. Za štetu koja povodom usluge putovanja nastane na strani putnika, Magic Croatia ili organizator putovanja odgovara najviše do visine plaćene cijene usluge putovanja.

13.5. Dok Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, ne primi odgovor agencije Magic Croatia, odriče se pokretanja bilo kakvih postupaka vezanog uz prigovor te davanja informacija u medije.

13.6. Najviša naknada po reklamaciji može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja putovanja odnosno Putnika na naknadu nematerijalne štete.

14. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA

Magic Croatia je s osiguravajućom kućom Euroherc osiguranje d.d. sklopio ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja.

15. OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Magic Croatia je s osiguravateljem sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Ugovaratelju putovanja odnosno Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na Paket aranžman. Polica osiguranja od profesionalne i javne odgovornosti sklopljena je pri osiguravajućem društvu Euroherc osiguranje d.d.

16. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni i prijevozni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji države u kojoj se Putnik nalazi za vrijeme putovanja, važećoj u trenutku izdavanja Programa putovanja. Sve usluge u ponudi smještajnih i prijevoznih jedinica (hotela, apartmana, vlak i sl.) pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, zbog čega standardi smještaja i usluga mogu biti različiti i neusporedivi. Agencija Magic Croatia nije odgovorna za informacije koje nisu u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim Programima putovanja, a koje Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik dobije od strane trećih osoba.

17. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci Putnika koriste se u svrhu realizacije ugovorenog putovanja, uključivo i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu, te osiguravateljima ako Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik ugovara izabrana osiguranja preko agencije Magic Croatia, kao i za daljnju međusobnu komunikaciju. Magic Croatia se obvezuje da će se dobivenim podacima koristiti samo u svrhu realizacije tražene usluge te da neće podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi.

18. ZAVRŠNE ODREDBE

18.1. Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Područna jedinica Zadar.

18.2. U slučaju spornih situacija Ugovaratelj putovanja, odnosno Putnik, i agencija Magic Croatia se obvezuju da će iste pokušati riješiti sporazumno. Ako se utvrdi da ne postoji mogućnost mirnog rješenja spornog pitanja, slučaj će se uputiti nadležnom sudu u Zadru.

18.3. Opći uvjeti poslovanja i putovanja turističke agencije Magic Croatia d.o.o. objavljeni su na stranici https://magic-croatia.hr/opci-uvjeti-poslovanja/ i vrijede od 15.02.2015.godine.

Turistička agencija Magic Croatia | info@magic-croatia.hr | MB: 110050084 | OIB: 49496463544 | ID CODE: HR-AB-23-110050084